Door Ria Kerstens

Meldcode 5 - Klachtenreglement - VIV Beroepscode

Meldcode 5

Ik heb, net als iedere beroepskracht die individuele cliënten hulp, zorg, steun of een andere vorm van begeleiding biedt, een wettelijk beroepsgeheim.
Bij vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling is er een meldplicht en kan, indien nodig, het beroepsgeheim doorbreken worden. Besef.nu volgt hierin de basis-meldcode van de rijksoverheid, die de volgende stappen kent:
1) signalen in kaart brengen,  2) advies vragen bij Veilig Thuis,  3) gesprek met cliënt,  4) zorgvuldige afweging,  5) melding doen bij Veilig Thuis https://veiligthuis.nl/
Bij het doorlopen van deze stappen wordt het beroepsgeheim zoveel mogelijk gerespecteerd. Alleen indien nodig, voor de veiligheid van betrokkenen, wordt er van afgeweken.

Klachtenreglement

Het klachtenreglement van de VIV heeft tot doel geschillen tussen een behandelaar, die lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde is en zijn/haar cliënt zo doeltreffend en snel mogelijk op telossen.

Als u ontevreden bent over uw behandeling of een behandelprocedure, meld dan eerst uw klacht aan uw behandelaar, voordat u uw klacht bij de klachtencommissie van de VIV aanmeldt. Hij/zij moet de gelegenheid krijgen om uw klacht met u op te lossen. Probeer het probleem altijd eerst samen op te lossen. Blijf altijd, ook tijdens een eventuele procedure, proberen om er gezamenlijk uit te komen.

Lukt dat niet, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de behandelaar. Hierin noemt u ook een termijn van b.v. drie weken, om tot een oplossing te komen. U moet alle correspondentie en facturen goed bewaren.

Pas als het u samen niet lukt om het naar tevredenheid op te lossen, kunt u de hulp inroepen van de klachtencommissie. Uw klacht dient u digitaal aan te melden via secretariaat@vivnederland.nl.

De klachtencommissie inventariseert uw standpunten alsook de argumenten van de behandelaar. Dan krijgt u allebei de gelegenheid om te reageren op elkaars argumenten.

Indien nodig wordt een bemiddelaar/ mediator aangesteld en wordt tevens een deskundigenrapport opgemaakt. Hiervoor wordt een vergoeding in rekening gebracht. Over de hoogte van deze financiële vergoeding wordt u van te voren ingelicht. Deze vergoeding dient van tevoren te zijn voldaan.

U ontvangt allebei een uitnodiging voor eenzitting wanneer uw geschil door de klachtencommissie wordt behandeld. Tijdens deze zitting kunnen u en de behandelaar het geschil mondeling toelichten. Ook voor een zitting wordt een financiële vergoeding, waarvan de hoogte u van tevoren wordt ingelicht, in rekening gebracht. De zitting neemt dan pas plaats als de vergoeding is voldaan.

Uiterlijk zes weken na de zitting ontvangt u de uitspraak. De behandelaar ontvangt eveneens hetzelfde bericht. Deze uitspraak is voor beide partijen bindend.


Beroepscode en ethiek
Algemeen
De beroepscode is de codificatie van ethische en praktische normen en beginselen omtrent hetgeen in de uitoefening van een beroep behoort te worden gedaan of te worden nagelaten jegens de collega VIV-leden en anderen bij de uitoefening van het beroep betrokken personen of instanties.

Artikel 1 - Beroepscode VIV1
Het lid is erop gericht zijn cliënt te ondersteunen in het bereiken van zijn doelen.
2. Uitgangspunt is dat de cliënt zelf verantwoordelijk is en blijft voor de inrichting van zijn leven.
3. Het lid respecteert de wijze waarop de cliënt tegen de werkelijkheid aankijkt en dringt zijn visie niet aan de cliënt op.
4. Het lid stelt hoge eisen aan zijn professionaliteit en handelt volgens de reglementen van de VIV.
Artikel 2 - Aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening
1. Het lid is zich ervan bewust waar de grenzen van zijn kennis en vaardigheden liggen en zal zich onthouden van behandelingen en uitspraken die gelegen zijn buiten zijn kennen en kunnen.
Artikel 3 - Aspecten met betrekking tot de relatie cliënt - lid
1. Het lid heeft een professionele en integere houding bij de beroepsuitoefening.
2. De cliënt heeft de vrijheid de relatie met het behandelende lid op elk moment en zonder opgaaf van redenen te verbreken.
3. Cliënt heeft te allen tijde recht op inzage van zijn dossier.
4. Het lid heeft een geheimhoudingsplicht; alles wat het lid ten tijde van zijn beroepsuitoefening, in welke vorm dan ook, ter ore komt mag niet zonder toestemming van zijn cliënt met derden worden gecommuniceerd. Het lid gaat geen intieme persoonlijke relatie aan met de cliënt gedurende de periode van beroepsuitoefening.
5. Ieder lid dat met kinderen onder de 16 jaar werkt verplicht zich een behandelovereenkomst af te sluiten met beide ouders, ondanks dat dit geen wettelijke verplichting is. Bij cliënten tussen de 12 en 16 jaar tekent de cliënt zelf mee.
6. Vanuit dit kader zorgt ieder lid op de hoogte te zijn van de regels en informatieverstrekking omtrent behandelingen van minderjarige cliënten, de informatieverstrekking aan een eventuele ouder zonder gezag en wilsonbekwame cliënten. In alle gevallen dient er toestemming te zijn van een wettelijk vertegenwoordiger.
Wettelijke regels
Het lid dient zich te houden aan de wettelijk gestelde regels die verband houden met zijn beroepsuitoefening.

Terug