Door Ria Kerstens

Klachtenreglement en Meldcode 5

Meldcode 5

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 
helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Klachtenreglement

Het klachtenreglement van de VIV heeft tot doel geschillen tussen een behandelaar, die lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde is en zijn/haar cliënt zo doeltreffend en snel mogelijk op telossen.

Als u ontevreden bent over uw behandeling of een behandelprocedure, meld dan eerst uw klacht aan uw behandelaar, voordat u uw klacht bij de klachtencommissie van de VIV aanmeldt. Hij/zij moet de gelegenheid krijgen om uw klacht met u op te lossen. Probeer het probleem altijd eerst samen op te lossen. Blijf altijd, ook tijdens een eventuele procedure, proberen om er gezamenlijk uit te komen.

Lukt dat niet, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de behandelaar. Hierin noemt u ook een termijn van b.v. drie weken, om tot een oplossing te komen. U moet alle correspondentie en facturen goed bewaren.

Pas als het u samen niet lukt om het naar tevredenheid op te lossen, kunt u de hulp inroepen van de klachtencommissie. Uw klacht dient u digitaal aan te melden via secretariaat@vivnederland.nl.

De klachtencommissie inventariseert uw standpunten alsook de argumenten van de behandelaar. Dan krijgt u allebei de gelegenheid om te reageren op elkaars argumenten.

Indien nodig wordt een bemiddelaar/ mediator aangesteld en wordt tevens een deskundigenrapport opgemaakt. Hiervoor wordt een vergoeding in rekening gebracht. Over de hoogte van deze financiële vergoeding wordt u van te voren ingelicht. Deze vergoeding dient van tevoren te zijn voldaan.

U ontvangt allebei een uitnodiging voor eenzitting wanneer uw geschil door de klachtencommissie wordt behandeld. Tijdens deze zitting kunnen u en de behandelaar het geschil mondeling toelichten. Ook voor een zitting wordt een financiële vergoeding, waarvan de hoogte u van tevoren wordt ingelicht, in rekening gebracht. De zitting neemt dan pas plaats als de vergoeding is voldaan.

Uiterlijk zes weken na de zitting ontvangt u de uitspraak. De behandelaar ontvangt eveneens hetzelfde bericht. Deze uitspraak is voor beide partijen bindend.

 

Terug